• رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در سمت خود ابقا شد
    دکتر محمود دهقانی اشکذری، با حکم دکتر حمید میرزاده، در سمت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر ابقا شد.

    رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر خبر داد:
    تصویب رشته ژنتیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر
    با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رشته کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به تصویب رسید.