• دکتر فتوحی فیروزآباد برای سرپرستی دانشگاه صنعتی شریف به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد
    وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای، محمود فتوحی فیروزآباد را برای سرپرستی دانشگاه صنعتی شریف به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد.