• درختان ایستاده می میرند؛ دعای باران بخوانیم
    تو کليد چشم ها و دل مردم را پيدا کن، قفل آسمان خود باز مي شود. تو مردم را به خوب ديدن و کرامت و جوانمردي برسان، آسمان خود به باريدن خواهد آمد.