• + فیلم
    شانزدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد
    شانزدهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر به مصاحبه با سیدعلی اکبر رضوانی رئیس شورای شهر اشکذر اختصاص دارد.