• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat
  • پنجشنبه ساعت 14:30
    دربی اشکذر، تقابل شاگردان با مربی سابق
    دربی اشکذر، تقابل سرمربی و بازیکنان اتحاد رضوانشهر با مربی سابقشان تقابلی که می‌تواند دیدنی باشد.