• فراخوان دبیرخانه هفتمین دوره همایش جنبش جوان شهرستان اشکذر
    فراخوان دبیرخانه هفتمین دوره همایش جنبش جوان شهرستان اشکذر منشر شد.