• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • محمدصادق دهقانی اشکذری عنوان کرد
    جلوگیری از عوارض ناشی از سوختگی با داروی “رباسین”
    محمدصادق دهقانی مبتکر اشکذری استفاده از داروی "رباسین" برای جلوگیری از عوارض ناشی از سوختگی را موثر دانست.