• گرانی داروهای کلیوی بزرگترین چالش بیماران در یزد
    بیماری کلیه از بیماری‌هایی است که بسرعت در استان یزد در حال شیوع می‌باشد