• محمد صالح جوکار در جمع خيرين کتابخانه ساز:
    تاسیس کتابخانه ویژه روشندلان جزء نیازهای اساسی جامعه می باشد
    محمد صالح جوکار در جمع خيرين کتابخانه ساز اظهارداشت: تاسیس کتابخانه ویژه روشندلان جزء نیازهای اساسی جامعه می باشد.