• شورای ترافیک اشکذر مصوب کرد؛
    ممنوعیت ترافیکی در خیابان امام خمینی (ره) اشکذر
    شورای ترافیک شهرستان در مصوبه ای ممنوعیت ترافیکی در امتداد خیابان امام خمینی (ره) اشکذر وضع کرد.