شورای ترافیک اشکذر مصوب کرد؛
ممنوعیت ترافیکی در خیابان امام خمینی (ره) اشکذر
شورای ترافیک شهرستان در مصوبه ای ممنوعیت ترافیکی در امتداد خیابان امام خمینی (ره) اشکذر وضع کرد.