• برگزاری دومین جلسه کارشناسان و خبره های محلی اوقاف اشکذر
    دومین جلسه کارشناسان و خبره های محلی اشکذر در محل اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان برگزار شد.