• به عنوان اولین خبرنگار اشکذر داوطلبانه به جبهه رفتم/ خبرنگاری چیزی جز عشق و علاقه نیست
    دهقان خبرنگاری را چیزی جز عشق و علاقه نداست و تاکید کرد: خبرنگار الهام بخش جامعه است و با استعداد و توانایی های خود می تواند خون تازه ای را به رگ های جامعه تزریق کند.