• نشست آموزشی خادمین بقاع متبرکه و مساجد برگزار شد
    نشست آموزشی خادمین بقاع متبرکه و مساجد در اشکذر برگزار شد.