نشست آموزشی خادمین بقاع متبرکه و مساجد برگزار شد
نشست آموزشی خادمین بقاع متبرکه و مساجد در اشکذر برگزار شد.