• به علت آتش سوزی اتصالات برقی؛
    کارخانه صنعت پلاستیک اشکذر در آتش سوخت
    ظهر امروز بر اثر حادثه‌ای کارخانه صنعت پلاستیک اشکذر در آتش سوخت.