• حمله گرگ‌ها به ۱۴ راس گوسفند در خضرآباد
    با حمله گرگ‌ها به يک واحد دامداری 80 در بخش خضرآباد میلیون ريال خسارت به يک دامدار وارد شد.