اولین جلسه شورای اداری خضرآباد با حضور بخشدار جدید
اولين جلسه شوراي اداري خضرآباد با حضور بخشدار جديد این بخش تشکيل شد.