• جشن نیکوکاری در اشکذر به روایت تصویر
    دانش آموزان اشکذری روز نیکوکاری را جشن گرفتند.