• جشن بعثت پیامبر (ص) در امام زاده بندرآباد به روایت تصویر
    جشن بعثت پیامبر گرامی اسلام(ص) در امام زاده بندرآباد برگزار شد.