• جوکار بار دیگرازبرگزاری جشن تقدیر از فعالان نوروزی انتقاد کرد
    دولت از برگزاری جشن خودداری کند/ روش‌های دیگری برای تقدیر وجود دارد