• اعلام برنامه زمانبندی رقابت نهایی نخستین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی در اشکذر
    برنامه زمانبندی رقابت نهایی نخستین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی در اشکذر اعلام شد.