• کسب مقام در جشنواره مرشد استان توسط مرشد اشکذری
    رییس هیات ورزش های پهلوانی و باستانی یزد از مشخص شدن نفرات برتر جشنواره مرشد استان خبر داد/کسب مقام توسط مرشد اشکذری