• رضایت شهرداری اشکذر و پاس خاتم به تقسیم امتیازات در دیدار پرحاشیه + عکس
    تیم شهرداری اشکذر و تیم پاس خاتم در یک دیدار پر حاشیه به تقسیم امتیازات رضایت دادند.