• Sabat
  • نظرسنجی

    آیا با توسعه صنایع آلاینده و پر آبخواه در شهرستان اشکذر، حتی با نظارت محیط زیست موافقید؟


  • رضایت شهرداری اشکذر و پاس خاتم به تقسیم امتیازات در دیدار پرحاشیه + عکس
    تیم شهرداری اشکذر و تیم پاس خاتم در یک دیدار پر حاشیه به تقسیم امتیازات رضایت دادند.