• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat

  • رضایت شهرداری اشکذر و پاس خاتم به تقسیم امتیازات در دیدار پرحاشیه + عکس
    تیم شهرداری اشکذر و تیم پاس خاتم در یک دیدار پر حاشیه به تقسیم امتیازات رضایت دادند.