دیدار تیم های شهرداری اشکذر و منتخب تفت لغو شد
به علت بارش برف در تفت، دیدار تیم های شهرداری اشکذر و منتخب تفت لغو شد.