• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat
  • جام جهاني 2014
    تاثیر فوتبال و جام‌جهانی بر جامعه ایران از دید “تلگراف”
    روزنامه "تلگراف" در گزارشی مفصل به تاثیر فوتبال و جام‌جهانی روی جامعه ایران پرداخت.