• عمارت میبد با حملات فرانتک اشکذر فروریخت
    تیم فرانتک اشکذر، در یک بازی پر گل، تیم عمارت میبد را شکست داد.

    امتیاز تیم فوتبال شهرداری اشکذر واگذار شد
    امتیاز تیم فوتبال شهرداری اشکذر، به شرکت فرانتک اشکذر واگذار شد.