• افتخارآفرینی تیم رباتیک دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات یزد در روبوکاپ ۲۰۱۳
    تيم YRA دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات یزد در مسابقات بين المللي ربوکاپ آزاد ۲۰۱۳ در دو بخش حائز رتبه برتر شد