• مراسم تعزیه خوانی اشکذر از دریچه دوربین
    مراسم تعزیه خوانی همانند سنوات گذشته در حسینیه حاج سید اسماعیل اشکذر برگزار شد.