• دژ تاریخی اشکذر در سایه بی تدبیری مسئولین + عکس
    بنایی که با اندکی توجه و رسیدگی می تواند به عنوان شناسنامه این شهر تاریخی زبان زد عام و خاص شود، امروز در سایه بی تدبیری مسئولین به ویرانه ای سرد و بی روح بدل شده است.