• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat

  • کارگردان شیار ۱۴۳ در زادگاهش تجلیل شد
    نرگس آبیار کارگردان فیلم شیار 143 در نشست نقد و بررسی این فیلم که در یزد برگزار شده بود، مورد تجلیل قرار گرفت.