تجلیل ازخادمان فعال عرصه سواد آموزی در شهرستان اشکذر
درجلسه ای با حضور مسئولین استان و شهرستان از مدیران و آموزشیاران فعال عرصه ی سواد آموزی اشکذر تجلیل شد.