• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat
  • نسبت به هفته گذشته
    افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی ارزش معاملات بورس یزد
    بیش از 400 درصد ارزش معاملات بورس منطقه ای یزد نسبت به هفته گذشته افزایش داشت.