• در اجرای طرح بسيج ملي كاهش مصرف نمك در شهرستان اشكذر؛
    خداحافظی دانش آموزان رضوانشهری با چیپس و پفک
    در اجرای طرح بسيج ملي كاهش مصرف نمك در شهرستان اشكذر، دانش آموزان رضوانشهری با مصرف چیپس و پفک خداحافظی کردند.