• + گزارش تصویری
    پایان مسابقات چهارجانبه بسکتبال در اشکذر
    اختتامیه هفتمین دوره از مسابقات بسکتبال چهارجانبه اشکذر با حضور بازیکنان بلند قامت واسبق تیم ملی در سالن 22بهمن اشکذر برگزار شد.