• Sabat Sabat
  • مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد خبر داد
    امضای موافقتنامه برای حفاظت از بافت تاریخی شهر یزد
    مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از امضای موافقتنامه ای برای حفاظت از بافت تاریخی شهر یزد و ثبت آن در فهرست جهانی یونسکو مابین با پژوهشگاه میراث فرهنگی کشورخبر داد.