• + عکس
    خراب کردن خانه های خشتی برای مرمت بنای خشتی
    در تصاویر می توان دید که برای مرمت یک ساباط خشتی، بناهای قدیمی و بعضا خشتی همجوار آن را تخریب می کنند.
    بخشدار اشکذر خبر داد:
    تصویب ۹۰۰ میلیون ریال اعتبار برای بافت تاریخی رستاق
    بخشدار مرکزی اشکذر از تصویب 900 میلیون ریال اعتبار برای بافت گردشگری روستاهای دهستان رستاق خبر داد.