• در بازدید معاون عمراني استاندار يزد از خضرآباد مطرح شد
    تکمیل بلوار روستاهای اتابک به هامانه و جاده اصلی یزد خضرآباد کذاب
    تکميل بلوار روستاهاي اتابک به هامانه و جاده اصلي يزد خضرآباد کذاب، بخشی از درخواست های مطرح شده در بازدید معاون عمراني استاندار يزد از بخش خضرآباد بود.