• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat

  • اهدای اعضای بدن جوان یزدی به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید
    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اعلام کرد : اهدای اعضای بدن یک جوان یزدی به پنج بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.