• به مناسبت تولد هفتمین اختر تابناک امامت،
    شش فرقه انحرافی زمانه امام کاظم(ع)
     بعد از شهادت امام صادق(ع) دسته ها و فرقه های مختلفی در تشیع پدید آمد و شرایط را در دوران امامت امام کاظم(ع) دشوار کرد. لذا شش فرقه در زمان آن حضرت پدید آمد.