• Sabat Sabat
  • روایت بازمانده یکی دیگر از جنایت‌های دسته جمعی تروریست‌ها در عراق؛
    قتل شیعیان ۴ مرحله داشت / از فاصله سه متری به ما شلیک می‌شد / بوی اجساد در فضا پیچیده بود
    شخصی که از جنایت داعش در زندان بادوش در موصل نجات یافته است از جزئیات وحشتناک و تکان دهنده این جنایت پرده برداشت.