• تابش:
    اعتبارات استان ها به صورت متوازن و عدالت محور توزیع نشده است
    عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اعتبارات استان ها به صورت متوازن و با نگاه عدالت محور توزیع نشده است، گفت: مجموع اعتبارات عمرانی و جاری استان یزد در بودجه 93 حدود 250 میلیارد تومان است که این موضوع با اصل مساوات و عدالت در مغایر است.