• برگی از تاریخ شفاهی اشکذر(1)
    «چرخ ریسون» در اشکذر قدیم
    در قدیم در هر محله یک چرخ ریسون بود، یک کارگاه چرخ ریسی، اتاق بزرگ یکی از خانه‌های محله که برای این کار مناسب بود، به‌عنوان چرخ ریسون برای زن‌های چرخ ریس محلّه شناخته می‌شد.