• شهردار اشکذر استعفا داد/فتوحی سرپرست شد
    شهردار اشکذر از سمت خود استعفا داد و این استعفا مورد موافقت اعضا شورای اسلامی شهر اشکذر قرار گرفت.