• مرمت و ساماندهی استخر ذخیره آب میل سفید خضرآباد
    استخر ذخیره آب روستاي ميل سفيد از توابع دهستان کذاب بهسازي و ساماندهی شد.