• Sabat

  • روایت برخی رسانه‌های روسیه از ارتباط پسر اردوغان با داعش
    برخی از رسانه‌های روسی تصاویری منتشر کردند که در آن پسر رئیس جمهور ترکیه در کنار افرادی که این رسانه‌ها آنها را از سران داعش معرفی کردند، دیده می‌شود.