• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • بازدید دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی جیرفت از عرصه های طبیعی شهرستان اشکذر
    جمعی از دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی جیرفت از عرصه های طبیعی شهرستان اشکذر بازدید کردند.