• بازدید دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی جیرفت از عرصه های طبیعی شهرستان اشکذر
    جمعی از دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی جیرفت از عرصه های طبیعی شهرستان اشکذر بازدید کردند.