• Sabat
  • نظرسنجی

    آیا با توسعه صنایع آلاینده و پر آبخواه در شهرستان اشکذر، حتی با نظارت محیط زیست موافقید؟


  • جشن بعثت پیامبر (ص) در امام زاده بندرآباد به روایت تصویر
    جشن بعثت پیامبر گرامی اسلام(ص) در امام زاده بندرآباد برگزار شد.