• بازدید بخشدار مرکزی اشکذر از اجرای طرح داوطلبین سلامت روستایی در روستای ابراهیم آباد
    بخشدار مرکزی اشکذر از اجراي طرح داوطلبین سلامت روستایی در روستای ابراهیم آباد رستاق بازديد کرد.