• اعلام تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اشکذر برای سال جدید
    تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اشکذر برای اجرا از ابتدای سال 1393 توسط واحد درآمد شهرداری اشکذر اعلام شد.