• شهردار اشکذر خبر داد؛
    احداث بزرگترین میدان درون شهری در اشکذر
    شهردار اشکذر از احداث بزرگترین میدان درون شهری در اشکذر با وسعت 15 هزار متر خبر داد.